Informácie a odporúčania

Zemetrasenie - príručka

Čo robiť, keď zaznie siréna

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia - príručkaOdporúčania hlavného hygienika na prevenciu šírenia covid 19 vydané 31.03.2022


                          SKRíNINGOVÉ TESTOVANIE Už AJ NA MOM KOšAROVCE

MOŽNOSŤ SKRÍNINGOVÉHO TESTOVANIA NA MOM LUKAČOVCE:

každý piatok a sobota: v čase od 8.00 - 20.00 s prestávkami


CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE COVID 19 - II. KOLO   7.11.2020 - 8.11.2020

Sobota 7.11.2020 - Holčíkovce podľa rozpisu súp. čísel

7:00 - 8:00 1 - 15, 38, 39, 114, 113

8:00 - 9:00 18, 108 - 111, 24 - 30 

9:00 - 10:00 42, 46, 47, 48 

10:00 - 11:00 50 - 59, 112

 11:00 - 11:30 124, 126, 141 

12:00 - 12:45 obedná prestávka

12:45 - 14:00 115 - 120, 127 - 134 

14:00 - 15:00 60 - 69, 101 - 107

 15:00 - 16:00 70, 136, 77 - 99 

16:00 - 17:30 chatári RO Domaša

 18:00 - 18:30 prestávka

 18:30 - 21:30 ostatní

Nedeľa 8.11.2020

7:00 - 11:30 obyvatelia Giglovce a Girovce 

12:00 - 12:45 obedná prestávka 

12:45 - 17:30 obyvatelia Jasenovce 

18:00 - 18:30 prestávka 

18:30 - 21:30 ostatní

 Pri registrácii je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, deti od 10 do 15 rokov kartičkou poistenca a treba uviesť telefónne číslo.

Odberné miesto: Základná škola Holčíkovce 44 Vážení občania, 

oznamujem Vám čas na testovanie na COVID 19 občanov našej obce.

Občania našej obce budú pretestovaní v sobotu 31.10.2020, a to v čase od 20.30 do 21:30 v Holčíkovciach v priestoroch základnej školy

 Pripomínam, že testovania sa zúčastnia občania vo veku od 10 rokov do 65 rokov veku. Upozorňujem tých, ktorí sa testovania nezúčastnia, platí karanténa po dobu 10 dní a hľadí sa na nich tak, ako keby boli pozitívni. 

Upozorňujem rodičov, eventuálne zákonných zástupcov detí, ktoré ešte nevlastnia občiansky preukaz, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou testovania, aby na testy išli so zodpovednou osobou a zdravotnou kartičkou.

Viac informácii na stránke www.somzodpovedny.sk

https://www.somzodpovedny.sk/

Informácie k vybaveniu PN a OČR - karanténa

Vzhľadom na množiace sa otázky okolo domácej karantény a vybavovania PN-ky a OČR-ky sme zosumarizovali všetky dôležité informácie.

Tieto informácie odporúčame prečítať rodinám, ktorých rodinní príslušníci pracujú v zahraničí a v blízkej dobe sa vrátia späť domov na Slovensko.

Karanténa pri ohrození koronavírusom:

§ Osoby vracajúce sa zo zahraničia musia absolvovať povinnú domácu karanténu spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti po dobu 14 dní

§ Každý, kto sa vracia zo zahraničia, má povinnosť kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe

§ Za nerešpektovanie nariadenia povinnej karantény môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur

§ Občania s trvalým alebo prechodným pobytom v okrese Vranov nad Topľou by mali prioritne využívať na získanie informácií ku koronavírusu telefonické linky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou 0907 958 725, 0911 393 279 a 0915 783 453

Byť v domácej karanténe ( izolácií ) znamená:

§ Nechodiť do práce ( vybaviť si PN-ku , OČR-ku resp. postupovať podľa pokynov ošetrujúceho lekára )

§ Komunikovať s lekárom, zamestnávateľom a okolím výhradne telefonicky alebo elektronicky (emailom ) bez osobného kontaktu

§ Nechodiť na nákupy ( doručenie nákupu si zabezpečiť cez príbuzných alebo susedov k dverám domácnosti bez priameho kontaktu )

§ Zdržať sa sociálnych kontaktov ( napríklad návštev susedov a príbuzných )

§ Neopúšťať byt/dom

§ Ak v spoločnej domácnosti žije viac členov pravidlá karantény - izolácie platia pre všetkých členov domácnosti

Ak sa vraciate zo zahraničia a nechcete ohroziť svojich rodinných príslušníkov kontaktujte ubytovne

Liptovský Ján Bystrá 044/52 63 201 alebo Donovaly Smrekovec 048/4199860.

Ako vybaviť PN-ku alebo OČR - ku pri ochorení alebo podozrení na ochorenie Koronavírusom
Ako požiadať o ošetrovné

(skrátený návod)

1. Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného dvoma možnými spôsobmi:
a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné buď vo formáte pdf alebo word (žiadosti si stiahnete pod týmto oznamom)
b/ zatelefonovať (odporúčame uprednostniť e-mailové alebo poštové podanie žiadosti o dávku, telefonické linky môžu byť preťažené) do pobočky Sociálnej poisťovne (ak je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého bydliska) alebo

2. Odoslať formulár e-mailom alebo poštou do príslušnej pobočky a zostať s dieťaťom doma.
Pozor: Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu: https://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s
Pozor: Vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek, nie pracovísk (tie samostatné e-maily nemajú).

3. Zamestnanec o tom musí informovať svojho zamestnávateľa.

4. Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.

Po skončení konania vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

Ako požiadať o nemocenskú dávku

(skrátený návod)

Ak ste osoba, ktorej bola nariadená karanténa úradom verejného zdravotníctva alebo sa vrátila zo zahraničia, telefonicky alebo e-mailom kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Ak rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN, vystaví potvrdenie o dočasnej PN, na ktoré zapíše aj vaše telefónne číslo.
Lekár bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta zašle príslušné diely potvrdenia o dočasnej PN-ke pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa zašle IIa. diel zamestnávateľovi (ak je pacient v právnom postavení zamestnanca).
Poistenec, ktorý je zamestnancom, musí informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.
a/ Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude iniciatívne telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu o dávku s ním spíše žiadosť.
b/ Ak na potvrdení o dočasnej PN nebude uvedený telefonický kontakt poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a až potom s ním spíše žiadosť o dávku.
Následne Sociálna poisťovňa začne konanie o dávke a rozhodnutie doručí žiadateľovi.