VOĽBY DO NR SR 2023

VOĽBY DO NR SR 2023

Vložte svoj text


O Z N Á M E N I E

Obec Girovce v súlade s ustanovením §169 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a zároveň pre žiadosti o doručenie hlasovacieho preukazu :

obecgirovce@gmail.com


Voľba poštou

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len "volič") a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

    ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

ELEKTRONICKY alebo V LISTINNEJ PODOBE.

Prijímanie žiadosti aj ďalšia administratíva voľby poštou prešla kompletne na Ministerstvo vnútra SR. Agendu tak už nezabezpečujú obce a mestá, ktoré v predchádzajúcich parlamentných voľbách v roku 2020 vybavovali žiadosti voličov s trvalým pobytom na Slovensku, zdržiavajúcich sa v čase volieb v cudzine. 


OBEC GIROVCE, 094 06 GIROVCE 13

MENOVACÍ DEKRÉT

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre VOĽBY DO NR SR 2023

Za zapisovateľku volebnej komisie v Girovciach pre Voľby do NR SR 2023, ktoré sa uskutočnia 30.09.2023 menujem

Mgr. Juliánu Leškovú

Adresa : Girovce 22

Bc. Jana Lešková, starostka obceV Girovciach dňa 08.06.2023

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Obec Girovce pre Voľby do NR SR 2023 vyhlásené na deň 30. september 2023 utvorila 1 volebný okrsok a určila volebnú miestnosť – kultúrny dom Girovce.

Bc. Jana Lešková

Starostka obce

INFORMÁCIA PRE VOLIČA

VYHLÁSENIE VOLIEB DO NR SR 2023