Voľby do samosprávy obcí

VOĽBY DO SAMOSPRÁVY OBCí -  29.10.2022Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2022:

Starosta obce:1. Bc. Jana Lešková - 29 hlasov

Poslanci OZ:

1. Katarina Slobodníková - 26 hlasov

2. Daniela Reváková - 25 hlasov

3. Milan Karnaj - 23 hlasov


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Girovciach

Obec Girovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov , zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.


Kandidáti:

1. Milan Karnaj, 67 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia

2. Daniela Reváková, 59 r., administratívna pracovníčka, HLAS - sociálna demokracia

3. Katarína Slobodníková, 42 r., opatrovateľka, HLAS - sociálna demokracia


V Girovciach 05.09.2022ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

v Girovciach

Obec Girovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov , zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Volebný obvod č. 1

Kandidáti:

1. Jana Lešková, Bc., 46 r., starostka obce, HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia

V Girovciach 05.09.2022O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29.10.2022

Obec Girovce podľa §171 ods. 9 a § 176 ods.8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov oznamuje že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí bolo v obci Girovce trvalo prihlásených 54 obyvateľov.

v Girovciach, 15.07.2022

Bc. Jana Lešková

starostka obce
OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29.10.2022

Obecné zastupiteľstvo v Girovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením zo dňa 29.06.2022 určilo pre celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026, že obecné zastupiteľstvo v Girovciach bude mať celkom 3 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Girovciach, dňa 15.07.2022

Bc. Jana Lešková

starostka obceVymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

v obci Girovce pre voľby do samosprávy obcí 2022

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce vymenovala zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v Girovciach:

Volebný okrsok č.1:     Mgr. Juliána Lešková, Girovce 22, tel. 0908380366
Návrh úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026

V zmysle §11, odst.4, písm.i/Zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. v platnom znení OZ určuje na celé nasledujúce funkčné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Girovce na úväzok 0,35.  


V O Ľ B Y  D O  S A M O S P R Á V Y  O B C Í - 13. APRÍL 2019


Výsledky volieb :


 Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:


1. Daniela Reváková   

2. Milan Karnaj

3. Katarína Slobodníková

---------------------------------------------------------

Náhradníci:

4. Ladislav Karpáč

5. Valéria Reváková


Za starostku obce bola zvolená:


Bc. Jana LeškováVoľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 13. 04. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

13. apríla 2019

Obecné zastupiteľstvo v Girovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením zo dňa 18.01.2019 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Girovciach bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Girovciach, dňa 18.01.2019

Bc. Jana Lešková

starostka obce


O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

13. apríla 2019

Obec Girovce podľa §171 ods. 9 a § 176 ods.8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov oznamuje že ku dňu 18.01.2019  bolo v Obci Girovce 57 obyvateľov.

v Girovciach, 18.01.2019

Bc. Jana Lešková

starostka obce


Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

v obci Girovce pre voľby do samosprávy obcí 13.04.2019

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce vymenovala zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v Girovciach:

Volebný okrsok č.1: Kristián  Leško, Girovce 22


O Z N Á M E N I E

Obec Girovce v súlade s ustanovením §169 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

obecgirovce@gmail.com

V O Ľ B Y  D O  S A M O S P R Á V Y  O B C Í -  10. NOVEMBER 2018

O Z N Á M E N I E

Obec Girovce v súlade s ustanovením §169 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

                      obecgirovce@gmail.comO Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10.novembra 2018

Obec Girovce podľa §171 ods. 9 a § 176 ods.8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov oznamuje že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí bolo v Obci Girovce 58 obyvateľov.

v Girovciach, 13.08.2018

Bc. Jana Lešková

starostka obce


OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Girovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením zo dňa 13.08.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Girovciach bude mať celkom 3 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Girovciach, dňa 13.08.2018

Bc. Jana Lešková

starostka obce


Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

v obci Girovce pre voľby do samosprávy obcí 2018

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce vymenovala zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v Girovciach:

Volebný okrsok č.1: Bc. Juliána Lešková, Girovce 22