Voľby do samosprávy obcí
Sem vložte podnadpis

O Z N Á M E N I E

Obec Girovce v súlade s ustanovením §169 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

                      obecgirovce@gmail.comO Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10.novembra 2018

Obec Girovce podľa §171 ods. 9 a § 176 ods.8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších predpisov oznamuje že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí bolo v Obci Girovce 58 obyvateľov.

v Girovciach, 13.08.2018

Bc. Jana Lešková

starostka obce


OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Girovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením zo dňa 13.08.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Girovciach bude mať celkom 3 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Girovciach, dňa 13.08.2018

Bc. Jana Lešková

starostka obce


Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

v obci Girovce pre voľby do samosprávy obcí 2018

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce vymenovala zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v Girovciach:

Volebný okrsok č.1: Bc. Juliána Lešková, Girovce 22